• 1 Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego av19.eu (zwanego dalej ,,Regulaminem”) jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć GLOBAL COMPANY 24 Bartłomiej Sienkiewicz, ul. Wschodnia 33, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6090030254, email: office@av19.eu telefon: 600 600 327

Kliencie  – należy przez to rozumieć  osobę fizyczną (w tym Konsumenta), która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego), a także osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą dostępną do nabycia w sklepie oraz stanowiącą przedmiot Umowy sprzedaży;

Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta;

Loginie – należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta;

Koncie Kupującego –  należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (login – adres email) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Klienta Konta, dokonaną z wykorzystaniem panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: GLOBAL COMPANY 24, ul. Górna 20 lok 1, 25-415 Kielce

Formularzu kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej av19.eu, umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą, w tym formularz kontaktowy dla współpracy;

Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej av19.eu umożliwiający złożenie zamówienia.

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zamawiania Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca wskazuje, iż wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może w stopniu nieistotnym różnić się od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi z uwagi na sposób wykonania zdjęć towarów, ustawienia monitora Klienta bądź inne uwarunkowania techniczne.
 3. Fotografie oraz inne materiały znajdujące się  na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub innych osób fizycznych / prawnych i podlegają ochronie stosownie do regulacji wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymogów technicznych w postaci:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
 5. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym formularzu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia oznacza, iż Klient zgadza się na zawarcie Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Złożenie zamówienia na zakup towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad.
 9. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 66 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (,,KC”), której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zawarte w Sklepie mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
 • 3 Cena oraz sposoby płatności
 1. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i obejmują podatek VAT w stawce, która obowiązuje w chwili realizacji zamówienia.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Towar poprzez:
 3. Płatność przy odbiorze;
 4. Płatność przy pomocy bankowości internetowej tj. e-service, blik, visacard, mastercard
 5. Płatność przelewem – dane do przelewu: Bartłomiej Sienkiewicz 36 1090 2590 0000 0001 3726 6862
 • W przypadku płatności przy pomocy bankowości internetowej lub płatności przelewem, zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu płatności Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy pomocy bankowości internetowej – Sprzedający zaznacza, iż płatności odbywa się zgodnie z regulaminami oraz polityką prywatności każdego z wskazanych w ust. 2 lit. b podmiotów. Sprzedający nie odpowiada za prawidłowość wykonania usługi płatności internetowej, ani za prawidłowość przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w związku z dokonywaniem płatności internetowej.
 • Klient jest obciążany kosztami wysyłki zgodnie z opcją wybraną na elektronicznym formularzu zamówienia.
 • Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów przy wysyłce zagranicznej ponosi Klient za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.
 • Zamówienie, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia będzie automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak realizacji Zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.
 • 4 Sposób realizacji zamówienia
 1. Klient składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie.
 2. Klient może złożyć zamówienie poprzez:
 3. Konto – tj. po zarejestrowaniu i zalogowaniu się z wykorzystaniem Loginu i Hasła  a następnie wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia;
 4. Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Zamówienie zostaje złożone w przypadku prawidłowego wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia tj. podanie następujących danych Klienta:

– imię i nazwisko;

– adres do wysyłki;

– adres e-mail oraz numer telefonu.

Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.

 • Sprzedawca potwierdza skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie na adres e- mail Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 • Zamówienie w Sklepie może być składane 24 h na dobę przez cały rok kalendarzowy, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku Zamówienia złożonego po godzinie: 13.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia następnego dnia roboczego.
 • Klient może anulować złożone zamówienie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: office@av19.eu
 • W przypadku niedostępności Towaru Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta przesyłając mu informację na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 • Realizacja zamówienia następuje w terminie 1-2 dni roboczych od:
 • w przypadku płatności przelewem – od daty zaksięgowania ceny na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu Zamówienia;
 • w przypadku płatności internetowych – od daty zaksięgowania ceny na rachunku bankowym Sprzedającego;
 • w przypadku opcji za pobraniem – od daty złożenia zamówienia – zastrzeżeniem ust. 5.
 • Do wskazanego powyżej terminu nie wlicza się dnia potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega, iż z przyczyn od niego niezależnych terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu – w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta (poprzez informację przesłaną na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail) o przyczynie opóźnienia, a także o nowym terminie realizacji.
 • Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
 • Warunkiem realizacji zamówienia  jest dokonanie zapłaty całej ceny zamówienia, tj. ceny za zamówione Towary oraz kosztów wysyłki zgodnie z wybraną opcją.
 • Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty całej ceny wynikającej  z zamówienia.
 • W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta – w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie On obciążony kosztami nadania przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo Zamówienie zostanie anulowane.
 • Klient, który nie odbierze zamówionych Towarów – w przypadku płatności: przelewem oraz przy użyciu bankowości internetowej – zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki. W przypadku kolejnego nieodebrania Zamówienie zostanie anulowane, z zachowaniem prawa Sklepu do obciążenia Klienta kosztami wysyłek.
 • 5 Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji poprzez złożenie zgłoszenia reklamacyjnego przesłanego na adres:
  GLOBAL COMPANY 24, ul. Górna 20 lok 1, 25-415 Kielce
  bądź adres e-mail: office@av19.eu
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot reklamacji, rodzaj szkody, przybliżony rozmiar szkody i jej szacowaną wartość, czas i miejsce wystąpienia szkody, pełną dokumentację zdjęciową niezbędną do ustalenia przyczyn powstania szkody, dane kontaktowe oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu.
 • Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 • W przypadku niekompletności zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta  i wskaże mu sposób uzupełnienia zgłoszenia.
 • Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi oznacza uznanie reklamacji.
 • W razie uwzględnienia reklamacji Klient zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, a Sprzedawca dostarcza Klientowi na swój koszt nowy, niewadliwy Towar.
 • W przypadku braku możliwości zapewnienia dla Klienta nowego, niewadliwego Towaru Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.
 • Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się Towaru, jego części lub materiału, z którego został wykonany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie i przesyłając je na adres:
  GLOBAL COMPANY 24, ul. Górna 20 lok 1, 25-415 Kielce
  bądź adres e-mail: office@av19.eu
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin o którym mowa w ust. 1 biegnie dla Klienta od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru Klientowi.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostępne jest na stronie internetowej pod adresem https://av19.eu
 4. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru  przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu – przesyła, na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. Towar powinien być zwrócony na adres: GLOBAL COMPANY 24, ul. Górna 20 lok 1, 25-415 Kielce
 8. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 7 Rejestracja
 1. Klient może zarejestrować Konto na stronie Sklepu.
 2. Konto tworzy się za pomocą opcji „Stwórz konto” dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient, aby zalogować się do Konta, powinien podać ustalone przez siebie – w procesie Rejestracji Konta – Login oraz Hasło.
 4. Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji Konta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: office@av19.eu
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje na temat trybu w/w procedur może uzyskać pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem, który nie jest Konsumentem, a Sprzedawcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Aktualny tekst Regulaminu jest opublikowany pod adresem internetowym av19.eu/regulamin/
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) oraz RODO.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.06.2020